Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
[ Indicator metadata] | ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТҮВШИН Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТҮВШИН EMPLOYMENT-POPULATION RATIO
2. Салбар Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, дундаж цалин Labour force, unemployment
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшинг, хүйс, насны бүлгээр тооцон тархааж байна. Employment rate, by gender and age group, is spreading.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах хүчний статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны дарга, НХХ-ийн сайдын 2009 оны 6 дугаар сарын 16, 19-ний өдрийн 01/68/94 тоот тушаал )
6. Тооцох аргачлал Ажиллагчдын тоог эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын тоонд харьцуулж тооцно. The number of employees is comparable to the economically active population.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1992-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал, Жил Quarter, Annual
9. Хэмжих нэгж % %
10. Эх үүсвэр Ажиллах хүчний судалгаа Labour Force Survey
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Б.Уламбадрах
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2018-06-12
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0400_035V3