Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно. Statistical metadata are data about statistical data. Metadata describe statistical data and - to some extent - processes and tools involved in the production and usage of statistical data.
Статистикийн салбарын бүх төрлийн албан ёсны мэдээ, тооллого, судалгаанд хэрэглэгдэж буй ангилал, кодын мета мэдээлэл
Ажил эрхлэлтийн байдал
Ажил эрхлэлтийн байдал
Батлагдсан огноо: Хэл: MGL Хувилбар: 1.0.0 дэлгэрэнгүй
Аймаг, нийслэл
Монгол улсын засаг, захиргааны аймаг, нийслэлийн ангилал, кодыг агуулна
Батлагдсан огноо: Хэл: MGL, ENG Хувилбар: 1.0.0 дэлгэрэнгүй
Баг, хороо
Монгол улсын засаг, захиргааны баг, хорооны ангилал, кодыг агуулна
Батлагдсан огноо: Хэл: MGL, ENG Хувилбар: 1.0.0 дэлгэрэнгүй
Барилгын төрөл
Барилгын төрлийн ангилалыг агуулна
Батлагдсан огноо: Хэл: MGL Хувилбар: 1.0.0 дэлгэрэнгүй
Боловсролын түвшин
Боловсролын хамгийн дээд түвшин
Батлагдсан огноо: Хэл: MGL Хувилбар: 1.0.0 дэлгэрэнгүй
Гэрлэлтийн байдал
Гэрлэлтийн байдал
Батлагдсан огноо: Хэл: MGL Хувилбар: 1.0.0 дэлгэрэнгүй
Насны бүлэг
Насны бүлэг
Батлагдсан огноо: Хэл: MGL Хувилбар: 1.0.0 дэлгэрэнгүй
Нийгмийн халамжид хамрагдсан байдал
Нийгмийн халамжийн бүх төрлийн ангилалыг агуулна
Батлагдсан огноо: Хэл: MGL Хувилбар: 1.0.0 дэлгэрэнгүй
Өмчийн хэлбэр
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын өмчийн хэлбэрийн ангилал, кодыг агуулна
Батлагдсан огноо: Хэл: MGL Хувилбар: 1.0.0 дэлгэрэнгүй
СӨБ, сургуульд хамрагдалтын байдал
Сургуулийн өмнөх боловсрол, сургуульд хамрагдалтын байдал
Батлагдсан огноо: Хэл: MGL Хувилбар: 1.0.0 дэлгэрэнгүй
Сум, дүүрэг
Монгол улсын засаг, захиргааны сум, дүүргийн ангилал, кодыг агуулна
Батлагдсан огноо: Хэл: MGL, ENG Хувилбар: 1.0.0 дэлгэрэнгүй
Хариуцлагын хэлбэр
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хариуцлагын хэлбэрийн ангилал, кодыг агуулна
Батлагдсан огноо: Хэл: MGL Хувилбар: 1.0.0 дэлгэрэнгүй
Хүйс
Хүний хүйс
Батлагдсан огноо: Хэл: MGL, ENG Хувилбар: 1.0.0 дэлгэрэнгүй
ЭЗҮСА 3.0
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эдийн засгийн үйл ажиллагааны 3.0 ангилал, кодыг агуулна
Батлагдсан огноо: Хэл: MGL Хувилбар: 1.0.0 дэлгэрэнгүй
ЭЗҮСА 3.1
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эдийн засгийн үйл ажиллагааны 3.1 ангилал, кодыг агуулна
Батлагдсан огноо: Хэл: MGL Хувилбар: 1.0.0 дэлгэрэнгүй
ЭЗҮСА 4.0
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эдийн засгийн үйл ажиллагааны 4.0 ангилал, кодыг агуулна
Батлагдсан огноо: Хэл: MGL Хувилбар: 1.0.0 дэлгэрэнгүй