Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Зээлийн хүү Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Зээлийн хүү Loan rate
2. Салбар Мөнгө, санхүү Other financial activity than banks
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Зээлийг ашигласан хугацаанд гэрээнд заасан хувь хэмжээгээр тооцсон зээл ашигласаны төлбөр буюу үнэ Loan interest rate is a payment or price of the percentage of contract in the loan using the loan.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Мөнгө, зээл, үнэт цаасны статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2010 оны 09 сарын 23-ны 01/116 ) Methodology for Indicators of Money, Loans and Securities Statistics (Order ?01/116 of Chairperson of NSO on September 23, 2010)
6. Тооцох аргачлал Банкуудын тухайн сард олгосон зээлийн жилийн жигнэсэн дундаж хүүг төгрөг , валютаар ангилж харуулна . Мөн банкуудын орлого ,зарлагын тайланд үндэслэн тооцсон бодитоор төлөгдсөн хүүг мэдээлнэ . The weighted average monthly interest rate of loans issued by banks in the given month is denominated in MNT and in currencies. Real interest rate is calculated based on the income and expenditure report of the bank.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2004-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар Month
9. Хэмжих нэгж % %
10. Эх үүсвэр Монголбанкны мөнгө, зээлийн мэдээ Monthly report of the money and loans, Mongolbank
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Д.Ганзул
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2018-06-22
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0700_018V1