Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
[ Indicator metadata] | Ажилгүйдлийн түвшин Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Ажилгүйдлийн түвшин unemployment rate
2. Салбар Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, дундаж цалин Labour force, unemployment
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Ажилгүйдлийн түвшин нь ажиллах хүчний хэдэн хувийг ажилгүйчүүд эзэлж байгааг харуулдаг үзүүлэлт юм. The unemployment rate is the percentage of unemployed in the labor force.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах хүчний статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны дарга, НХХ-ийн сайдын 2009 оны 6 дугаар сарын 16, 19-ний өдрийн 01/68/94 тоот тушаал )
6. Тооцох аргачлал Ажилгүйдлийн түвшин: Ажилгүй хүний тоог ажиллах хүчний тоонд харьцуулж тооцно (ХДАТ-1). ХДАТ_1=Ажилгүй хүний тоо/Ажиллах хүч*100% Unemployment rate: Ratio of the number of unemployed to the labour force, expressed in percentages. LU_1 = Number of unemployed/Number of labour force*100%
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1992-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал, Жил Quarter, Annual
9. Хэмжих нэгж % %
10. Эх үүсвэр Ажиллах хүчний судалгаа Labour Force Survey
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Э.Гантуяа
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-08-15
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0400_020V1