Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
[ Indicator metadata] | АЖИЛГҮЙДЛИЙН ТҮВШИН, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирлаар Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр АЖИЛГҮЙДЛИЙН ТҮВШИН, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирлаар UNEMPLOYMENT RATE, sex, region, aimag and the Capital, by quarter
2. Салбар Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, дундаж цалин Labour force, unemployment
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Ажилгүйдлийн түвшин нь ажиллах хүчний хэдэн хувийг ажилгүйчүүд эзэлж байгааг харуулдаг үзүүлэлт юм. The unemployment rate is the percentage of unemployed in the labor force.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах хүчний статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны дарга, НХХ-ийн сайдын 2009 оны 6 дугаар сарын 16, 19-ний өдрийн 01/68/94 тоот тушаал )
6. Тооцох аргачлал Ажилгүй иргэдийн тоог эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын тоонд харьцуулж тооцно. Unemployment rate: ratio of the number of unemployed to the economically active population, expressed in percentages
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1992-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал, Жил Quarter, Annual
9. Хэмжих нэгж % %
10. Эх үүсвэр Ажиллах хүчний судалгаа Labour Force Survey
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Б.Уламбадрах
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2018-05-01
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0400_020V1