Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Монгол улсын нэгдсэн төсвийн орлого Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Монгол улсын нэгдсэн төсвийн орлого Revenue of general government
2. Салбар Улсын нэгдсэн төсөв General government budget
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Төсвийн орлого гэж хууль тогтоомжийн дагуу улсын болон орон нутгийн төсөв бүрдүүлэх орлого, төсвийн байгууллагын өөрийн үйл ажиллагааны орлогыг хэлнэ. Budget revenues are income generated by state and local budgets and their own operational income of budgetary bodies in accordance with legislation.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал Төсвийн орлого: Ирээдүйн өв сан, тогтворжуулалтын сан болон тэнцвэржүүлсэн орлогоос бүрдэнэ. Budget revenue: Future hedge funds, stabilization funds and structural revenue.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2000--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар Month
9. Хэмжих нэгж сая.төг million togrogs
10. Эх үүсвэр Сангийн яам Ministry of Finance
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Д.Батсүх
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2018--
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0800_002V1, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0800_003V1, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0800_004V1