Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Мөнгөний нийлүүлэлт Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Мөнгөний нийлүүлэлт Money supply
2. Салбар Мөнгө, санхүү Other financial activity than banks
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Мөнгөний нийлүүлэлт (M2) нь хадгаламжийн байгууллагаас гадуурх мөнгө, төгрөгийн болон валютын харилцах (M1), цэвэршүүлсэн алтны харилцах, төгрөг болон валютын хадгаламж, хадгаламжийн сертификатын (Quasi money) нийлбэр Money supply (M2)is sum of the currency outside of banks, domestic and foreign current account,(M1) domestic and foreign currency deposits, refined gold current account and certificate of deposits(Quasi money)
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Мөнгө, зээл, үнэт цаасны статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2010 оны 09 сарын 23-ны 01/116 ) Methodology for Indicators of Money, Loans and Securities Statistics (Order ?01/116 of Chairperson of NSO on September 23, 2010)
6. Тооцох аргачлал Мөнгөний нийлүүлэлтийг (M2) бага мөнгө(M1) болон бараг мөнгөний(quasi money) нийлбэрээр тооцно. Money supply (M2) is estimated by sum of the M1 and quasi money.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1997-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар Month
9. Хэмжих нэгж сая.төг million togrogs
10. Эх үүсвэр Монголбанкны мөнгө, зээлийн сарын мэдээ Monthly report of the money and loans, Mongolbank
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2018-06-05
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0700_001V2