Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Бүх шатны боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчид Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Бүх шатны боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчид Number of students studying in all levels educational institutions
2. Салбар Боловсрол Education
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад, ерөнхий боловсролын сургуульд, техникийн болон мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагад, их дээд сургууль, коллежид суралцагчдын тоо байна. Number of students in pre-school institutions, general educational schools, technical and vocational education institutions, universities, institutes and colleges.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Боловсролын статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/145 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Education Statistics (Order ? 01/145 of Chairperson of NSO on December 16, 2013)
6. Тооцох аргачлал Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад, ерөнхий боловсролын сургуульд, техникийн болон мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагад, их дээд сургууль, коллежид суралцагчдын тооны нийлбэр байна. Total number of students in pre-school institutions, general educational schools, technical and vocational education institutions, universities, institutes and colleges.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2010-01-10
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж мян.хүн thous.person
10. Эх үүсвэр Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам Ministry of education, culture, science and sports, Ministry of Labour and Social protection
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Н.Амарбаясгалан
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-05-28
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2002_069V1