Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ЭРТ ГЭРЛЭЛТ Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ЭРТ ГЭРЛЭЛТ CHILD MARRIAGE
2. Салбар Хүн ам Population
3. Дэд салбар Жендер Gender
4. Тодорхойлолт 18 нас хүрэхээс өмнө гэр бүлтэй/хамтран амьдрагчтай болсон эмэгтэйчүүдийн тоо Number of women before age 18 who are currently married or in union
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Хүүхэд хамгааллын статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын тушаал 2015 оны 12 сарын 17-ны өдрийн A/145 тоот тушаалын хавсралт ) Methodology for Indicators of Child Protection Statistics (Appendix to Order ?A/145 of Chairperson of NSO on December 17, 2015)
6. Тооцох аргачлал 18 нас хүрэхээс өмнө гэр бүлтэй/хамтран амьдрагчтай болсон эмэгтэйчүүдийн тоог судалгаанд хамрагдсан 15-19 насны эмэгтэйчүүдйин тоонд харьцуулж хувиар илэрхийлнэ Number of women before age 18 who are currently married or in union divided by total number of women aged 15-19 years preceding the survey, so expressed in percentage
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2005-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Бусад (бичих) Other (please specify)
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр "Хүүхэд хөгжил" судалгаа Child development survey
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Э.Билгүүн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2013-12-31
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_3300_052V1