Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
[ Indicator metadata] | 15 ба түүнээс дааш насны ажиллагчид Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр 15 ба түүнээс дааш насны ажиллагчид Employment population aged 15 and over
2. Салбар Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, дундаж цалин Labour force, unemployment
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Ажиллагч гэж зөвхөн хөдөлмөр эрхлэлтийн ажлын хэлбэрийн хүрээнд, цалин хөлс, орлого олох зорилгоор бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, үйлчилгээ үзүүлж буй хөдөлмөрийн насны хүнийг хэлнэ. Хөдөлмөр эрхлэгчдийг ажлын байрандаа байгаа болон түр эзгүй байгаа гэж хоёр бүлэгт хувааж авч үзнэ (заалт 27, ОУХС-ын 19-р бага хурлын тогтоол-I). Persons in employment are defined as all those of working age who, during a short reference period, were engaged in any activity to produce goods or provide services for pay or profit. Persons in employment are categorized into (a) “at work” and (b) “not at work” (Clause 27, Resolution of 19th International Conference of ILS).
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах хүчний статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны дарга, НХХ-ийн сайдын 2009 оны 6 дугаар сарын 16, 19-ний өдрийн 01/68/94 тоот тушаал )
6. Тооцох аргачлал
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1985-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал, Жил Quarter, Annual
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Ажиллах хүчний судалгаа Labour Force Survey
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Э.Гантуяа
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-08-15
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0400_010V1,http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0400_026V1,http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0400_035V2,http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0400_007V1