Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
[ Indicator metadata] | 15 ба түүнээс дээш насны ажиллагчдын тоо Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр 15 ба түүнээс дээш насны ажиллагчдын тоо Employees population aged 15 and over
2. Салбар Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, дундаж цалин Labour force, unemployment
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Хөдөлмөрийн насны хүн ам-д <<Хөдөлмөрийн тухай>> Монгол Улсын хуульд заасны дагуу 15-59 насны хүн амыг хамруулна (Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 40.1.3, 109.2 дахь заалт). <<Ажиллагч>> гэж цалин хөлс, орлого олох зорилгоор эдийн засгийн үйл ажиллагаанд оролцож, хөдөлмөр эрхлэлтийн аль нэг статуст хамрагдаж буй иргэнийг хэлнэ. Цалин хөлс, орлого олох зорилгоор эдийн засгийн үйл ажиллагаанд сүүлийн долоо хоногт нэгээс дээш цагаар оролцсон бол ажиллагч гэж үзнэ. Employed means all citizens engaged in economic activity for pay (wages or salary) and have an employment status. Persons who are engaged in economic activity for pay for a period of more than one week can be regarded as employed.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах хүчний статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны дарга, НХХ-ийн сайдын 2009 оны 6 дугаар сарын 16, 19-ний өдрийн 01/68/94 тоот тушаал )
6. Тооцох аргачлал Ажиллагч гэж цалин хөлс, орлого олох зорилгоор эдийн засгийн үйл ажиллагаанд оролцож, хөдөлмөр эрхлэлтийн аль нэг статуст хамрагдаж буй иргэнийг хэлнэ. Цалин хөлс, орлого олох зорилгоор эдийн засгийн үйл ажиллагаанд сүүлийн долоо хоногт нэгээс дээш цагаар оролцсон бол ажиллагч гэж үзнэ. Employed means all citizens engaged in economic activity for pay (wages or salary) and have an employment status. Persons who are engaged in economic activity for pay for a period of more than one week can be regarded as employed.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1985-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал, Жил Quarter, Annual
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Ажиллах хүчний судалгаа Labour Force Survey
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Б.Уламбадрах
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017-05-17
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0400_010V1,http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0400_026V1,http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0400_035V2,http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0400_007V1