Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
АМЬДРАЛДАА ХАМТРАГЧИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛД ӨРТСӨН ЭМЭГТЭЙЧҮҮД Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр АМЬДРАЛДАА ХАМТРАГЧИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛД ӨРТСӨН ЭМЭГТЭЙЧҮҮД Ever-partnered women who have experienced violence in lifetime
2. Салбар Хүн ам Population
3. Дэд салбар Жендер Gender
4. Тодорхойлолт Хамтрагчийн зүгээс үйлдсэн хүчирхийллийн хэлбэрийг нийгмийн статусаар авч үзсэн. Information on women who have experienced violence who they have social status.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2017-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Бусад (бичих) Other (please specify)
9. Хэмжих нэгж Бусад (бичих) Other (please specify)
10. Эх үүсвэр Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны тайлан - 2017 2017 National Study on Gender-based Violence in Mongolia
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Э.Билгүүн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017-12-31
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_3300_052V2