Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Биеийн тамирын мэдээ Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Биеийн тамирын мэдээ Physical activity statistics
       Маягт харах              
2. Шифр БТМ-4,БТС-5 BTS-4, BTS-5
3. Хариуцах газар/хэлтэс Нийгмийн статистикийн алба Social statistics section
4. Статистик мэдээг хамтран гаргадаг байгууллага Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам Ministry of Education, Culture, Science and Sports
5. Төрөл Захиргааны мэдээ Administrative statistics
6. Маягт батлагдсан огноо 2007-01-01
7. Тушаалын дугаар 127
8. Агуулга Биеийн тамир, спортоор хичээллэгчид, спортын барилга байгууламж, тамирчдын талаарх статистик тоо мэдээлэл гаргах. Number of statistical information on the physical and practitioner sports, sports facilities and athletes.
9. Анхан шатны мэдээлэгч Аж ахуйн нэгж, байгууллага Enterprise
10. Ажиглалтын хугацаа Жил Annual
11. Статистик ажиглалтын төрөл Нэлэнхүй ажиглалт Census
12. Мэдээлэл цуглуулалт
       12.1. Мэдээлэл цуглуулах давтамж Жил Annual
       12.2. Мэдээлэл цуглуулах хэлбэр Имэйл Mail
       12.3. Мэдээлэл цуглуулах ажилтан Нийслэл, аймаг, дүүргийн биеийн тамирын газрын мэргэжилтэн Physician of the capital city, aimag and district
       12.4 Мэдээлэл дамжуулах урсгал Мэдээний нэгтгэлийг БСШУСЯам жил бүрийн 2-р сарын 15-ны дотор ҮСХ-д маягтаар ирүүлнэ. The union reports will be submitted by the Ministry of Education, Culture and Science to the NSO by February 15 of each year.
       12.5 Мэдээлэл дамжуулах хугацаа Year Year
13. Үр дүнг тархаах түвшин буюу үзүүлэлтийн задаргаа Улс, Бүс, Аймаг, нийслэл National Level, Region, Aimag, capital
14. Ашиглагдсан ангилал, кодууд Аймаг, нийслэл | Хүйс | Aimag and capital | Gender |
15. Мэдээлэл тархаах хугацаа Жил Year
16. Тооцон гаргадаг үзүүлэлтүүд
17. Санхүүжүүлэгч байгууллага
18. Нэмэлт мэдээлэл
19. Түлхүүр үг Биеийн тамир, спорт
20. Хэл MGL, ENG
21. Боловсруулсан мэргэжилтэн
23. Асуулт ХАРАХ