Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Тухайн мэдээ, тооллого, судалгааны оруулаагүй монгол талбар болон оруулсан боловч буруу оруулсан талбаруудын жагсаалт
Газар, хэлтсийн нэр Хариуцсан ажилтан Үзүүлэлтийн нэр Оруулаагүй талбар
Тухайн мэдээ, тооллого, судалгааны англи оруулаагүй талбар болон оруулсан боловч буруу оруулсан талбаруудын жагсаалт
Газар, хэлтсийн нэр Хариуцсан ажилтан Үзүүлэлтийн нэр Оруулаагүй талбар
Тухайн үзүүлэлтийн оруулаагүй монгол талбар болон оруулсан боловч буруу оруулсан талбаруудын жагсаалт
Газар, хэлтсийн нэр Хариуцсан ажилтан Үзүүлэлтийн нэр Оруулаагүй үзүүлэлтийн талбар
Тухайн үзүүлэлтийн оруулаагүй англи талбар болон оруулсан боловч буруу оруулсан талбаруудын жагсаалт
Газар, хэлтсийн нэр Хариуцсан ажилтан Үзүүлэлтийн нэр Оруулаагүй үзүүлэлтийн талбар