Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс Terms of trade index
2. Салбар Гадаад худалдаа Foreign trade
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Гаалийн ерөнхий газрын статистикт үндэслэн гадаад худалдааны салбарын үндсэн үзүүлэлтийг тооцож байна. Түүнчлэн Дэлхийн худалдааны байгууллагаас зөвлөмж болгосон “Барааг тодорхойлох, кодлох, уялдуулсан систем”-ийн ангиллын дагуу барааны бүлэг, нэр төрлийг тогтоодог. External trade statistics are based on data produced by the Mongolian Customs General Administration. Commodity groups and product nomenclature are classified according to the “Harmonized Commodity Description and Coding System”, developed by the World Customs Organization.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Гадаад худалдааны үнийн индекс тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2020 оны 06 сарын 04-ний A/54 тоот тушаал) Methodology for Terms of Trade in index (Order A/54 of Chairperson of NSO on June 04, 2020)
6. Тооцох аргачлал http://metadata.1212.mn/methodologydata.aspx?id=GPnTINc+9UJqdeyKbScRZA== http://metadata.1212.mn/methodologydata.aspx?id=GPnTINc+9UJqdeyKbScRZA==
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2017.08.17
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар Month
9. Хэмжих нэгж % %
10. Эх үүсвэр Гаалийн ерөнхий газрын статистик мэдээ Statistics of Mongolian Customs General Administration
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Д.Мөнхтуул
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2022.07.04
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1100_015V3