Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
СОЁЛЫН ЗАРИМ ҮЗҮҮЛЭЛТ Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр СОЁЛЫН ЗАРИМ ҮЗҮҮЛЭЛТ
2. Салбар Соёл, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл Culture, cultural creative industry
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Цаасан дээр болон бусад материал дээр хэвлэгдсэн тодорхой мэдээлэл агуулсан хэвлэлийн бүтээгдэхүүнийг ном гэнэ.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Соёлын статистикийн үндсэн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/144 тоот тушаал ) Methodology for Main indicators of Cultural statistics (Order ?01/144 of Chairman of NSO on December 16, 2013)
6. Тооцох аргачлал Тухайн жилд хэвлэгдсэн нийт номын тоогоор тодорхойлно.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2008.01.01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж мян. thous.
10. Эх үүсвэр Аймаг, нийслэлийн статистикийн газар, хэлтэс
11. Хэл MGL
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Э.Ариунчимэг
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2023.10.05
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/mn/statistic/statcate/48171308/table-view/DT_NSO_0300_071V04