Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Нас барсан хүн Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Нас барсан хүн Died persons
2. Салбар Хууль зүй, гэмт хэрэг Justice and Crime
3. Дэд салбар Цагдаагийн ерөнхий газар
4. Тодорхойлолт Гэмт хэргийн улмаас амь насаа алдсан нийт хүний тоог ойлгоно. The total number of persons lost their lives due to crimes.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Гэмт хэрэг, шүүн таслах ажиллагааны статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2018 оны 11 сарын 1-ний өдрийн А/118 тоот ) Methodology for Statistics on Crime and Justice (Order ?A/118 of Chairperson of NSO on November 1, 2018)
6. Тооцох аргачлал Тайлант хугацаанд гэмт хэргийн улмаас амь насаа алдсан хүний тоогоор илэрхийлэгдэнэ. The number of people, who lost their lives due to crimes during the reporting period.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1990--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар, Улирал, Жил Month, Quarter, Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Цагдаагийн ерөнхий газар National Police Agency of Mongolia
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Ц.Дулмаа
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-03-20
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1500_015V3