Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Бэлтгэсэн гар тэжээл Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Бэлтгэсэн гар тэжээл Handmade fodder
2. Салбар Газар тариалан Agriculture
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Аж ахуй нэгж, байгуулга, өрхийн бэлтгэсэн гар тэжээл Handmade fodder by enterprises and households
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Хөдөө аж ахуйн салбарын статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрийн A/142 тоот тушаалын I хавсралт  ) Methodology for Calculating Agricultural Sector Statistics (Annex I to Order of the Chairman of the National Statistics Office No A / 142 of December 14, 2015)
6. Тооцох аргачлал Аж ахуй нэгж, байгуулга, өрхийн бэлтгэсэн гар тэжээл Handmade fodder by entities and households
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2014-04-11
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж тн tn
10. Эх үүсвэр Өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагын ургац хураалт, хадлан тэжээл бэлтгэлийн 20.. оны эцсийн мэдээ (А-ХАА-9)) Report on crop harvest, hay harvest and fodder crops of household and enterprises (А-ХАА-9)W)
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-12-25
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1002_008V1