Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Улсын хилээр орсон тээврийн хэрэгслийн тоо Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Улсын хилээр орсон тээврийн хэрэгслийн тоо Number of inbound vehicles
2. Салбар Аялал жуулчлал Tourism
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Монгол Улсын хилээр орсон нийт тээврийн хэрэгслийн хамруулна. Тээврийн хэрэгсэлд онгоц, ачааны вагон, суудлын вагон, зүтгүүр, ачааны машин, суудлын машин, автобус болон бусад тээврийн хэрэгсэл багтана. It covers inbound vehicles, which is included plane, cargo train, train, locomotive, passenger car, bus and other vehicles.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Аялал жуулчлалын статистикийн үзүүлэлт, тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2011 оны 11 сарын 29-ны 01/180 ) Methodology for Indicators of Tourism Statistics (Order ?01/180 of Chairperson of NSO on November 29, 2011)
6. Тооцох аргачлал Хилээр орсон тээврийн хэрэгслийн тоог тээврийн хэрэгслийн төрлөөр ангилан гаргана. The number of inbound vehicles is dis-aggregated by types of vehicles
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2006--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал, Жил Quarter, Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Аялал жуулчлалын статистик Tourism statistics
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017--
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1800_006V1