Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэл Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэл Outstanding non-performing loans
2. Салбар Мөнгө, санхүү Other financial activity than banks
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Чанаргүй зээл гэж хэвийн бус, эргэлзээтэй, муу зээл буюу зээл, хүүгийн хугацаа 91-ээс дээш хоног хэтэрсэн зээлийг хэлнэ. Non-perporming loans include nonstandard loans, uncertain loans, bad loans, rate of loan overdue by over 91 days of principal in arrears.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Мөнгө, зээл, үнэт цаасны статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2010 оны 09 сарын 23-ны 01/116 ) Methodology for Indicators of Money, Loans and Securities Statistics (Order ?01/116 of Chairperson of NSO on September 23, 2010)
6. Тооцох аргачлал Чанаргүй зээл=Хэвийн бус зээл+Эргэлзээтэй зээл+Муу зээл Non-perporming loans+nonstandard loans+uncertain loans+bad loans
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1998--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар Month
9. Хэмжих нэгж сая.төг million togrogs
10. Эх үүсвэр Монголбанкны Мөнгө, зээлийн сарын тайлан
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн А.Мөнхцэцэг
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-01-15
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0700_002V2