Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
НЯЛХСЫН ЭНДЭГДЭЛИЙН ТҮВШИН, амьд төрсөн 1000 хүүхэд тутамд ногдохоор Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр НЯЛХСЫН ЭНДЭГДЭЛИЙН ТҮВШИН, амьд төрсөн 1000 хүүхэд тутамд ногдохоор INFANT MORTALITY, per 1000 live births
2. Салбар Эрүүл мэнд Public health of population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Тухайн хугацаанд амьд төрсөн 1000 хүүхдэд ногдох, нэг хүртэлх насандаа /0-364 хоногтой/ эндсэн хүүхдийн тоогоор илэрхийлэгдэнэ. Нэг хүртэлх насны хүүхдэд 0-11 нас 28 хоногтой хүүхдийг хамруулна. (Амьгүй төрөлт болон зулбалтыг оруулахгүй). The infant mortality rate is the number of deaths under one year (0-364 days) of age occurring among the live births in a given geographical area during a given year, per 1,000 live births occurring among the population of the given geographical area during the same year. Children under one year old are 0-11 years old 28 days old. (Not including stillbirth and miscarriage).
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Main Health Statistics (Order 01/151 of Chairperson of NSO on November 18, 2009)
6. Тооцох аргачлал Тухайн хугацаанд 1 хүртэлх насандаа эндсэн хүүхдийн тоог амьд төрсөн хүүхдийн тоонд харьцуулж тооцно. Infant mortality rate is the number of death under one year per 1000 live births and estimated as a ratio of the number of deaths of infants under 1 year old to the number of live births during a particular period of time.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2003-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар, Жил Month, Annual
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Эрүүл мэндийн яам Ministry of Health
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Г.Урангоо
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-04-17
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_015V1, http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_024V1, https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_014V5, https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_015V2