Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН УДИРДАХ АЖИЛТАН, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН УДИРДАХ АЖИЛТАН, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар HEALTH MANAGER, by region, aimag, capital, and the soum
2. Салбар Эрүүл мэнд Public health of population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Тухайн жилийн эрүүл мэндийн салбарын нийт удирдах ажилтныг тоогоор илэрхийлнэ. The total numbers of health sector managers in a given year.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Main Health Statistics (Order 01/151 of Chairperson of NSO on November 18, 2009)
6. Тооцох аргачлал Тухайн жилийн эрүүл мэндийн салбарын нийт удирдах ажилтныг тоогоор илэрхийлнэ. The total numbers of health sector managers in a given year.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2010-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Эрүүл мэндийн яамны статистик мэдээлэл Health statistic
11. Хэл MGL
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Г.Урангоо
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-05-21
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_042V1