Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН MONTHLY AVERAGE WAGES AND SALARIES
2. Салбар Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт, дундаж цалин Labour force, unemployment
3. Дэд салбар Дундаж цалин wage
4. Тодорхойлолт Дундаж цалин хөлс нь тайлант хугацаанд цалин хөлс авсан ажиллагчдын тоогоор жигнэсэн нийт цалин хөлс болон тайлант хугацаанд цалин хөлс авсан ажиллагчдын тооны харьцаа юм. Average wages and salaries is a ratio of total wages and salaries weighted by number of employees paid in reference period and number of employees paid in reference period.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Бодит цалингийн индексийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 01/173 тоот тушаал ) Methodology for Real Wage Index (Order ? 01/173 of Chairperson of NSO on December 25, 2009)
6. Тооцох аргачлал Дундаж цалин хөлс нь тайлант хугацаанд цалин хөлс авсан ажиллагчдын тоогоор жигнэсэн нийт цалин хөлс болон тайлант хугацаанд цалин хөлс авсан ажиллагчдын тооны харьцаа юм. Үндсэн цалин, нэмэгдэл хөлс, нэмэгдэл, шагнал урамшуулал, ажиллаагүй цагийн олговор болон бусад олговроос цалин хөлс бүрдэнэ. Average wages and salaries is a ratio of total wages and salaries weighted by number of employees paid in reference period and number of employees paid in reference period. Wages and salaries consist of basic pay, bonuses, compensation for hours of not working and other payments.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2000-09-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал, Жил Quarter, Annual
9. Хэмжих нэгж мян.төг tous.tugrugs
10. Эх үүсвэр Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар Social Insurance General Office
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Т.Оюунсүрэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017--
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0400_023V1, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0400_021V1, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0400_022V1, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0400_036V2, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0400_023V1, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0400_024V1, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0400_025V1, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0400_037V2, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0400_038V1