Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАМТЫН МАРГААН, бүс, аймаг, нийслэл, жилээр Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАМТЫН МАРГААН, бүс, аймаг, нийслэл, жилээр COLLECTIVE LABOUR DISPUTE, by region, aimag and the Capital, annual
2. Салбар Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт, дундаж цалин Labour force, unemployment
3. Дэд салбар Дундаж цалин wage
4. Тодорхойлолт Хөдөлмөрийн хамтын маргаан гэж хамтын гэрээ хэлэлцээр байгуулах биелүүлэх биелэлтэнд нь хяналт тавих явцад гэрээ хэлэлуээрт оролцогч талуудын үүссэн саналын зөрүүг хэлнэ. Collective labour dispute means a dispute involving the parties to a collective agreement or bargaining concerning the negotiation, enforcement, monitoring or supervision of such collective agreement or bargaining.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Хөдөлмөрийн хамтын маргааны статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал (Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2014 оны 12 сарын 19-ний өдрийн А/158 тоот тушаал) Methodology for Indicators of Industrial Dispute statistics
6. Тооцох аргачлал Тайлант хугацаанд бүртгэгдсэн хамтын маргааны тоо The number of collective labour disputes registered during the reporting period
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2017-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам Ministry of Labour and Social Protection
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Н.Болорчимэг
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-03-30
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0400_42V1