Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАМТЫН МАРГААН, аймаг нийслэлээр Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАМТЫН МАРГААН, аймаг нийслэлээр INDUSTRIAL DISPUTE
2. Салбар Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт, дундаж цалин Labour force, unemployment
3. Дэд салбар Дундаж цалин wage
4. Тодорхойлолт Хөдөлмөрийн хамтын маргаан гэж хамтын гэрээ хэлэлцээр байгуулах биелүүлэх биелэлтэнд нь хяналт тавих явцад гэрээ хэлэлуээрт оролцогч талуудын үүссэн саналын зөрүүг хэлнэ. A industrial dispute is a difference of opinion between the parties to a collective bargaining agreement that arises in the course of concluding a collective bargaining agreement and monitoring its implementation.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Бусад Other
6. Тооцох аргачлал тайлант хугацаанд бүртгэгдсэн хамтын маргааны тоо The number of industrial disputes registered during the reporting period
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2017-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам Ministry of Labor and Social Welfare
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн М.Доржпагам
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-03-30
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0400_42V1