Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад хамрагдсан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад хамрагдсан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд Children with disabilities in pre-school institutions
2. Салбар Боловсрол Education
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн” гэж бие махбодь, оюун санаа, сэтгэл мэдрэл, мэдрэхүйн байнгын согог нь орчны бусад саадтай нийлсний улмаас бусдын адил нийгмийн амьдралд бүрэн дүүрэн, үр дүнтэй оролцох чадвар нь хязгаарлагдсан хүнийг хэлнэ. "Persons with disabilities" means persons whose physical, emotional, mental permanent defects are not able to participate fully and effectively in the social life like others due to the environmental obstacles.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Боловсролын статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/145 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Education Statistics (Order ? 01/145 of Chairperson of NSO on December 16, 2013)
6. Тооцох аргачлал Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад хамрагдсан нийт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тооны нийлбэр байна. Total number of children with disabilities in pre-school institutions which perform operations in Mongolia.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2017-11-25
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Н.Амарбаясгалан
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-07-02
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2002_058V2