Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Улсын нэгдсэн төсвийн нийт зардалд боловсролын зардлын эзлэх хувь Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Улсын нэгдсэн төсвийн нийт зардалд боловсролын зардлын эзлэх хувь Public expenditure on education as % of general government expenditure
2. Салбар Боловсрол Education
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Тайлант хугацаанд улсын нэгдсэн төсвийн нийт зардалд боловсролын зардлын эзлэх хувийг хэлнэ. Total public expenditure on education expressed as a percentage of general government expenditure in a given financial year.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Боловсролын статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/145 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Education Statistics (Order ? 01/145 of Chairperson of NSO on December 16, 2013)
6. Тооцох аргачлал Тайлант хугацаанд боловсролын салбарт төрөөс зарцуулсан нийт зардлыг тухайн жилийн улсын нэгдсэн төсвийн нийт зардалд харьцуулж, хувиар илэрхийлнэ. Divide total public expenditure on education incurred by all government agencies/departments in a given financial year by the general government expenditure for the same financial year and multiply by 100.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2000-01-10
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж % %
10. Эх үүсвэр Сангийн яам Ministry of Finance
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Н.Амарбаясгалан
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-05-07
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2002_055V1