Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Нийтийн хоолны суудлын тоо Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Нийтийн хоолны суудлын тоо Number of seats of restaurants
2. Салбар Худалдаа, зочид буудал, нийтийн хоолны газар Trade, Hotel and restaurant sector
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Тухайн зоогийн газрын үйлчлүүлэгчдийг хүлээн авч үйлчлэх бүх суудлын тоог нийт суудлын тоонд хамруулна. The total number of seats accepted for the customer's restaurant will be the total number of seats.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Зочид буудал, зоогийн газрын статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСГ-ын даргын 2008 оны 01 сарын 18-ны 01/10 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Hotel and Restaurant Statistics (Order ?01/10 of Chairperson of NSO on January 18, 2008)
6. Тооцох аргачлал Бүх зоогийн газруудын суудлын тооны нийлбэрээр тооцно. The total number of seats calculated by all restaurants seats.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2007/01/01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал Quarter
9. Хэмжих нэгж ш pcs
10. Эх үүсвэр Зоогийн газрын үйл ажиллагааны 20.. оны .. улирлын тайлан 20.. year ..quarter report on activities of restaurants
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн М.Мөнхцэцэг
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017/11/17
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1602_002V1