Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Бөөний болон жижиглэн худалдааны нийт борлуулалт Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Бөөний болон жижиглэн худалдааны нийт борлуулалт Gross sales of wholesale and retail trade
2. Салбар Худалдаа, зочид буудал, нийтийн хоолны газар Trade, Hotel and restaurant sector
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Нийт борлуулалт гэж тайлант хугацаанд худалдсан буюу гадагш гүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээний борлуулалтын дүн бөгөөд тайлант хугацаанд худалдааны салбарын аж ахуйн нэгжийн цэвэр борлуулалтын нийлбэрийг хэлнэ. Total sales is the sum of sales and sales of works and services performed during the reporting period and net sales of the trading sector of a business entity during the reporting period.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Дотоодын худалдааны статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( YСХ-ын даргын 2009 оны 12 сарын 29-ний 01/177 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Retail and Wholesale Trade Statistics (Order ?01/177 of Chairperson of NSO on December 29, 2009)
6. Тооцох аргачлал Нийт борлуулалт гэж тайлант хугацаанд худалдсан буюу гадагш гүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээний борлуулалтын дүн бөгөөд тайлант хугацаанд худалдааны салбарын аж ахуйн нэгжийн цэвэр борлуулалтын нийлбэрээр тооцно. Total sales are the sales amount of the sales or services performed or sold during the period and are calculated on the basis of net sales of the business entity in the current period.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2002--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар Month
9. Хэмжих нэгж сая.төг million togrogs
10. Эх үүсвэр Худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны сарын мэдээ
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Л.Энхбаатар
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017--
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?tbl_id=DT_NSO_1600_002V1