Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Барьсан загас, тонн Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Барьсан загас, тонн Fish catches, tonnes
2. Салбар Газар тариалан Agriculture
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Барьсан загасны хэмжээг тооцохдоо Байгаль орчны яамны сайдын тухайн жилд тусгай болон ахуйн зориулалтаар агнах зөвшөөрлийн тоо хэмжээ болон, тухайн жилийн загасны экспорт, импортын дүнгээр тооцно. Барьсан загасны хэмжээг тооцохдоо Байгаль орчны яамны сайдын тухайн жилд тусгай болон ахуйн зориулалтаар агнах зөвшөөрлийн тоо хэмжээ болон, тухайн жилийн загасны экспорт, импортын дүнгээр тооцно.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн болон үндэсний нийт орлого тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2013 оны 11-р сарын 26- ны өдрийн 01/134 тоот тушаал) Methodology for GDP and GNI (Order ? 13/134 of Chairperson of NSO on November 26, 2013)
6. Тооцох аргачлал Барьсан загасны хэмжээг тооцохдоо Байгаль орчны яамны сайдын тухайн жилд тусгай болон ахуйн зориулалтаар агнах зөвшөөрлийн тоо хэмжээ болон, тухайн жилийн загасны экспорт, импортын дүнгээр тооцно. Fish catches estimation based on volume data of export and import of fishing and data on maximum number of fish catches for commercial and subsistence purposes annually by order of Ministry of Environment
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2003-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж тн tn
10. Эх үүсвэр Загас агнуурын салбарын нэмэгдэл өртгийн тооцоо Gross Value Added estimation of Fishing
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1002_001V1