Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Жендэрийн тэнцвэрт байдлын индекс Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Жендэрийн тэнцвэрт байдлын индекс Gender parity index (GPI)
2. Салбар Боловсрол Education
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Жендерийн тэнцвэрт байдлын индекс гэж тодорхой нэг үзүүлэлтийн эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдийн тоон харьцааг ойлгоно. Ratio of female to male values of a given indicator.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Боловсролын статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/145 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Education Statistics (Order ? 01/145 of Chairperson of NSO on December 16, 2013)
6. Тооцох аргачлал Ямар нэг үзүүлэлтийн эмэгтэйчүүдийн тоог эрэгтэйчүүдийн тоонд харьцуулна Divide the female value of a given indicator by that of the male.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2001-01-10
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж % %
10. Эх үүсвэр Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Ministry of education, culture, science and sports
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Н.Амарбаясгалан
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-01-24
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2800_012V1