Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Нийтийн хоолны салбарын орлого Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Нийтийн хоолны салбарын орлого Income of restaurants
2. Салбар Худалдаа, зочид буудал, нийтийн хоолны газар Trade, Hotel and restaurant sector
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Зоогийн газрын салбарын нийт орлогод үндсэн болон үндсэн бус үйл ажиллагааны үйлчилгээний орлого орно. Income of restaurants include income of main activity and auxiliary activity.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Зочид буудал, зоогийн газрын статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСГ-ын даргын 2008 оны 01 сарын 18-ны 01/10 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Hotel and Restaurant Statistics (Order ?01/10 of Chairperson of NSO on January 18, 2008)
6. Тооцох аргачлал Үндсэн үйл ажиллагааны орлогод хоолны үйлчилгээний орлого, буфетийн худалдсан бүтээгдэхүүний худалдааны борлуулалтын орлого, байр тоног төхөөрөмжийн түрээснээс орсон орлогын нийлбэрээр тооцно. Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлогод хоёрдогч, гуравдагч салбарын үйл ажиллагааны орлого, туслах чанарын үйлдвэрлэл, үйлчилгээний орлого зэргээс орсон орлого болон дээр дурднаас бусад орлогын нийлбэрээр тооцно. Total income: Sum of basic and non-basic operational revenue.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2008-01-18
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал Quarter
9. Хэмжих нэгж сая.төг million togrogs
10. Эх үүсвэр аж ахуйн нэгж байгууллага entities
11. Хэл MGL
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Ч.Мөнхтуул
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2018-11-21
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1602_004V1