Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
АЖИЛ ХАЙГЧ ИРГЭД, боловсролын түвшин, хүйс, бүс, аймаг, нийслэл, сараар Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр АЖИЛ ХАЙГЧ ИРГЭД, боловсролын түвшин, хүйс, бүс, аймаг, нийслэл, сараар REGISTERED JOB SEEKERS, by education level, sex, region,aimag and the Capital, month
2. Салбар Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт, дундаж цалин Labour force, unemployment
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Ажил хайгч иргэн: Ажилгүй эсхүл ажилтай боловч ажлын нөхцлөө сайжруулах, нэмэлт орлого олох зорилгоор ажил хайж байгаа иргэнийг ойлгоно. Job seekers are unemployed or employed citizens who seeking job to improve their working conditions and earn more income.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал Хөдөлмөр, халамжийн байгууллагад ирж бүртгүүлж байгаа иргэдийг тусгай бэлтгэгдсэн маягтын дагуу хувь хүний мэдээллийг шууд бүртгэн авч нэгтгэдэг. The citizens who have been directly registered at the labour and social welfare organizations.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2014-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар Month
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын яам The Ministry of Labor and Social protection
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-10-22
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0400_002V8