Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БАЙГАА АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО, аймаг, нийслэл,сумаар, өмчийн хэлбэрээр Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БАЙГАА АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО, аймаг, нийслэл,сумаар, өмчийн хэлбэрээр NUMBER OF ACTIVE ENTITIES, by aimag, capital and soum, by property status.
2. Салбар Бизнес регистр Business register
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Бизнес регистрийн санд бүртгэлтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагын тоог аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр болон өмчийн хэлбэрээр харуулна. The number of registered entities in the business register database is shown by aimag, capital and soum and by property status.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Бизнес регистрийг байгуулж, хөтлөх аргачлал ( ҮСГ-ын даргын 2008 оны 01 сарын 14-ний 01/5 тоот тушаал ) Methodology for Creating and Maintaining Statistical Business Register (Order ?01/5 of Chairperson of NSO on January 14, 2008)
6. Тооцох аргачлал Тухайн улиралд шинээр нэмэгдсэн аж ахуйн нэгж байгууллагын мэдээллийг БР-1 маягтын дагуу авч, бизнес регистрийн санд нэмснээр гаргана. The new entities added in the current quarter will receive information in accordance with the form BR-1 and added to the business register database.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1998--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал Quarter
9. Хэмжих нэгж
10. Эх үүсвэр Статистикийн бизнес регистрийн сан Statistical business registry database
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Л.Мөнхцэцэг
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017--
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2600_005V2