Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Номын сангийн тоо Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Номын сангийн тоо Number of libraries
2. Салбар Соёл, шинжлэх ухаан Science and culture
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Номын сан гэж ном хэдлэл, сонин сэтгүүл, медиа материалууд зэрэг мэдээлэл агуулсан зүйлсийг цуглуулж хадгалан хүмүүсд уншуулж, үзүүлж, сонсуулах үйлчилгээ үзүүлдэг газар, байгууллагыг хэлнэ. A library is a place or organization that collects, stores, and stores items that contain information such as books, newspapers, and media materials.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал Тухайн жил үйл ажиллагаа явуулсан нийт номын сангийн тоогоор тодорхойлно. Total number of libraries for the year will be determined.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2010-06-12
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Ministry of education, culture, science and sports
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2013-06-12
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?tbl_id=DT_NSO_2002_008V2