Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
АЖИЛ ХАЙГЧ ИРГЭД, насны бүлэг, хүйс, бүс, аймаг, нийслэл, сараар Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр АЖИЛ ХАЙГЧ ИРГЭД, насны бүлэг, хүйс, бүс, аймаг, нийслэл, сараар REGISTERED JOB SEEKERS, by age group, sex, region,aimag and the Capital, month
2. Салбар Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт, дундаж цалин Labour force, unemployment
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Ажилгүй эсхүл ажилтай боловч ажлын нөхцлөө сайжруулах, нэмэлт орлого олох зорилгоор ажил хайж байгаа иргэнийг ойлгоно. Ажил хайгч иргэдийн тоо нь 2014 оны 1 сараас эхлэн насны бүлэг, боловсролын түвшин, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр гарна. Job seekers are unemployed or employed citizens who seeking jobs to improve their working conditions and earn more income. The number of registered job seekers by age group, education level, sex, region, aimags and the Capital city which is available in January 2014.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал Хөдөлмөр, халамжийн байгууллагад ирж бүртгүүлж байгаа иргэдийг тусгай бэлтгэгдсэн маягтын дагуу хувь хүний мэдээллийг шууд бүртгэн авч нэгтгэдэг. The citizens who have been directly registered at the labor and social welfare organizations.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2014-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар Month
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын яам The Ministry of Labor and Social protection
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Н.Болорчимэг
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-10-22
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0400_002V7