Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Орон нутгийн төсвийн орлого Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Орон нутгийн төсвийн орлого Revenue of local government
2. Салбар Улсын нэгдсэн төсөв General government budget
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Төсвийн орлого нь тогтворжуулалтын сангийн орлого болон тэнцвэржүүлсэн орлогоос бүрдэнэ. Budget revenue consists of Stabilization Fund revenue and equilibrated revenue.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал Төсвийн орлого нь тогтворжуулалтын сангийн орлого болон тэнцвэржүүлсэн орлогоос бүрдэнэ. Budget revenue consists of Stabilization Fund revenue and equilibrated revenue.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2004--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж сая.төг million togrogs
10. Эх үүсвэр Сангийн яам, Монгол улсын нэгдсэн төсвийн сарын гүйцэтгэл Monthly budget report, Ministry of Finance
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Д.Батсүх
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017--
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0800_007V1, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0800_031V1