Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Хүн амын нягтрал Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Хүн амын нягтрал Density
2. Салбар Хүн ам Population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Нэгж газар нутагт ногдох хүн амын тоог илэрхийлнэ. Demonstrate the number of population per unit area.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Хүн амын статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 25-ны өдрийн 01/149 тоот тушаал ) Methodology for Demographic statistics of population (Order ?01/149 of Chairperson of NSO on December 25, 2013)
6. Тооцох аргачлал Нэгж газар нутагт ногдох хүн амын тоог илэрхийлнэ. Demonstrate the number of population per unit area.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1963--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Хүн амын статистик Population statistics
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-04-16
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0300_034V1 , http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0300_034V2