Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Хүн амын хэрэглээний бүтэц Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Хүн амын хэрэглээний бүтэц Consumption shares
2. Салбар Ядуурал, өрхийн орлого, зарлага, дундаж хэрэглээ, АДТ Household income, expenditure and minimin subsistence level of population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Хэрэглээний бүтэц, бүрэлдэхүүн: Хэрэглээ нь дараах 5 дэд бүлгээс бүрдэнэ. Үүнд: 1. Хүнсний хэрэглээ; 2. Хүнсний бус хэрэглээ; 3. Сууцны хэрэглээ; 4. Удаан эдэлгээтэй барааны хэрэглээ; 5. Түлш, эрчим хүчний хэрэглээ; Consumption Structure: Consumption consists of the following five subdivisions. These include: 1. Food consumption; 2. Non-food consumption; 3. Housing; 4. Durable goods; 5. Fuel and energy consumption;
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Ядуурлын үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 06-ны өдрийн 1/135 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Main Poverty Indicators (Order ?1/135 of Chairperson of NSO dated December 06, 2013)
6. Тооцох аргачлал Ядуурлын үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал, ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн 1/135 тоот тушаалын хавсралт Methodology for calculating basic poverty indicators, Approved by the NSO Chairperson Order №1/135 on 6st December, 2013.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2008-06-07
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Бусад (бичих) Other (please specify)
9. Хэмжих нэгж % %
10. Эх үүсвэр Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа Household Socie-Economic survey
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн М.Оюунцэцэг, Н.Хэнбиш
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-06-07
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1900_014V1