Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Хүн амын шилжих хөдөлгөөн Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Хүн амын шилжих хөдөлгөөн Population migration
2. Салбар Хүн ам Population
3. Дэд салбар Хүн амын ердийн хөдөлгөөн Regular movement of population
4. Тодорхойлолт Тухайн улс, орны хилийн хүрээн доторх засаг захиргааны нэгж хоорондох, түүнчлэн байршлын хувьд (хот, хөдөө) явагдах хүн амын суурьшлын өөрчлөлтөөр тодорхойлогдоно. The process of entering one administrative subdivision of a country (such as a province or state) from another subdivision to take up residence.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Хүн амын статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 25-ны өдрийн 01/149 тоот тушаал ) Methodology for Demographic statistics of population (Order ?01/149 of Chairperson of NSO on December 25, 2013)
6. Тооцох аргачлал Тухайн улс, орны хилийн хүрээн доторх засаг захиргааны нэгж хоорондох, түүнчлэн байршлын хувьд (хот, хөдөө) явагдах хүн амын суурьшлын өөрчлөлтөөр тодорхойлогдоно. Шилжих хөдөлгөөний үндсэн үзүүлэлт нь шилжин ирэгчдийн тоо, шилжин явагчдын тоо болно. The process of entering one administrative subdivision of a country (such as a province or state) from another subdivision to take up residence.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1983--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Үндэсний Статистикийн Хороо, Хүн амын шилжих хөдөлгөөний жилийн эцсийн тайлан, ХА-2 National Statistical office of Mongolia, Annual report of population internal migration, XA-2
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2018-04-18
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0300_040V1