Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Залуучуудын бичиг үсгийн мэдлэг Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Залуучуудын бичиг үсгийн мэдлэг Literacy rate among young people
2. Салбар Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд Millennium development goals indicators
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Өдөр тутмын амьдралын тухай энгийн богино хэмжээний өгүүлбэрийг унших чадвартай эсвэл дунд болон түүнээс дээш боловсролтой 15-24 насны залуучуудын хувь (a) Эмэгтэй (b) Эрэгтэй Percentage of young people age 15-24 years who are able to read a short simple statement about everyday life or who attended secondary or higher education (a) women (b) men
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал (Өдөр тутмын амьдралын тухай энгийн богино хэмжээний өгүүлбэрийг унших чадвартай эсвэл бага болон түүнээс дээш боловсролтой 15-24 насны эмэгтэйчүүдийн [эрэгтэйчүүдийн] тоо) / (15-24 насны нийт эмэгтэйн [эрэгтэйн] тоо) * 100 (Number of women age 15-24 years who are able to read a short simple statement about everyday life or who attended secondary or higher education) / (Total number of women age 15-24 years) * 100
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2001-06-12
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Бусад (бичих) Other (please specify)
9. Хэмжих нэгж % %
10. Эх үүсвэр Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа/ Хүүхэд хөгжил судалгаа Social indicator sample survey/ Child development survey
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Т.Алтанцэцэг
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2014-07-01
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://web.nso.mn/nadamn/index.php/catalog/MICS/dataset, http://web.nso.mn/nadamn/index.php/catalog/195, http://mics.unicef.org/surveys, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2800_011V1