Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Монгол улсын нэгдсэн төсвийн зарлага Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Монгол улсын нэгдсэн төсвийн зарлага Expenditure of general government
2. Салбар Улсын нэгдсэн төсөв General government budget
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Төсвийн зарлага гэж төсөв захирагчийн үйл ажиллагаа, хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээг санхүүжүүлэхээр батлагдсан төсвөөс хуваарилан, зарцуулах хөрөнгийг хэлнэ. Budget expenditure is the allocation and disposal of funds from approved budgets to finance budgets, programs, projects and activities.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал Урсгал зардал, хөрөнгийн зардал, эргэн төлөгдөх төлбөрийг хассан цэвэр зээлийн нийлбэрээр тооцно. It is classified as the current expenditure, the capital expenditure and the net lending.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2000--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар Month
9. Хэмжих нэгж сая.төг million togrogs
10. Эх үүсвэр Сангийн яам Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн сарын гүйцэтгэл Monthly budget of Mongolia, Ministry of Finance
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Д.Батсүх
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017--
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0800_005V1, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0800_006V1, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0800_029V1, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0800_001V2