Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Бизнес захидал Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Бизнес захидал
2. Салбар Харилцаа холбоо Telecommunication
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Бизнес захидал гэж аливаа байгууллагын үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх зорилгоор тодорхой этгээдэд хаягласан, дугтуйлсан болон дугтуйлаагүй хэвлэмэл баримт бичиг агуулсан шуудангийн илгээмжийг хэлнэ. A business letter is a postal item addressed to a specific person, enveloped or unsealed, in order to facilitate the operation of an organization.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2010 оны 12 сарын 30-ны 01/175 ) Methodology for Indicators of Information, Communication and Technology Sector Statistics (Order ? 01/175 chairperson of NSO on December 30, 2010)
6. Тооцох аргачлал
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2020-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал Quarter
9. Хэмжих нэгж Бусад (бичих) Other (please specify)
10. Эх үүсвэр Шуудангийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуйн нэгж байгууллага
11. Хэл MGL
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн О.Мандахзориг
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-01-01
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://1212.mn/tables.aspx?tbl_id=DT_NSO_1300_010V4&01_select_all=1&01SingleSelect=&YearQ_select_all=0&YearQSingleSelect=&YearY_select_all=1&YearYSingleSelect=&viewtype=table