Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Том малын зүй бус хорогдол Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Том малын зүй бус хорогдол Losses of adult animals
2. Салбар Мал аж ахуй Livestock
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Том малын зүй бус хорогдол: Гэнэтийн аюулаар буюу байгалийн аюулт үзэгдэл, өвчнөөр хорогдсон (халдвартай, халдваргүй), зэрлэг амьтанд идүүлсэн, бариулсан ба бусад шалтгаанаар хорогдсон төл малаас бусад малыг оруулна. Natural losses of adult animals: Loss of animals due to natural disasters such as zud, heavy rain, fire, lightning, infectious and non-infectious diseases and others (wild animal depredation and accidents).
5. Аргачлал, арга зүйн нэр ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН СТАТИСТИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ (ҮСХ -НЫ ДАРГЫН 2022 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 07 -НЫ ӨДРИЙН А/188 ТООТ ТУШААЛЫН I ХАВСРАЛТ) Methodology for Calculating Agricultural Sector Statistics (Annex I to Order of the Chairman of the National Statistics Office No A/ 188 of November 07 , 2022)
6. Тооцох аргачлал Оны эхний малд том малын зүй бус хорогдлын эзлэх хувь: Зүй бусаар хорогдсон том малын тоог оны эхний малын тоонд харьцуулан 100-гаар үржүүлж тооцно. Percentage of unintended losses of large livestock: is calculated by comparing the number of slaughtered livestock with the total livestock counted first at the beginning of the year.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1971-01-20
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар, Жил Month, Annual
9. Хэмжих нэгж мян.тол tous.heads
10. Эх үүсвэр МАЛ, ТЭЖЭЭВЭР АМЬТАД, ХАШАА, ХУДГИЙН 20. . . ОНЫ ТООЛЛОГО, сар бүрийн албан ёсны статистик мэдээ livestock census, Monthly official statistics
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017-06-20
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1001_011V1, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1001_029V1