Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Томоохон гол Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Томоохон гол Major rivers
2. Салбар Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэр Administrative units, territory
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны тодорхойлсноор томоохонд тооцогдох Монгол орны голуудын мэдээллийг оруулсан. Голын урт нь тогтмол байдаг бөгөөд голын урсацын хэмжээ, ус хураах талбай жил бүр өөрчлөгддөг ба үүнийг жил бүр тодорхойлох боломжгүй байдаг. As determined by the Ministry of Environment and Tourism, information of the longest rivers of Mongolia are included. The length of the river remains the same. Although the flow and stream of rivers may change, it is not possible to estimate on yearly basis.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2011--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж км km
10. Эх үүсвэр Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Ministry of Environment and Tourism
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн З.Нямбаяр
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017--
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0100_003V1