Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Бүртгэгдсэн гэмт хэрэг Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Бүртгэгдсэн гэмт хэрэг Recorded crimes
2. Салбар Хууль зүй, гэмт хэрэг Justice and Crime
3. Дэд салбар Цагдаагийн ерөнхий газар
4. Тодорхойлолт Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид заасан нийгэмд аюултай гэм буруутай үйлдэл, эс үйлдэхүйг ойлгоно. ҮСХ нь гэмт хэргийн мэдээллийг Монгол Улсын Эрүүгийн хуульд заасны дагуу гэмт хэргийн төрлөөр нэгтгэн гаргаж байна. According to the special articles of the Criminal Code of Mongolia, socially dangerous culpable acts and non-acts shall be recognized as crimes. NSO produces data on committed offences by types of crime according to the Criminal Code of Mongolia.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Гэмт хэрэг, шүүн таслах ажиллагааны статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2018 оны 11 сарын 1-ний өдрийн А/118 тоот ) Methodology for Statistics on Crime and Justice (Order ?A/118 of Chairperson of NSO on November 1, 2018)
6. Тооцох аргачлал Тайлант хугацаанд хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт явуулах эрх бүхий байгууллагад бүртгэгдсэн нийт гэмт хэргийн тооны нийлбэрээр тодорхойлогдоно. The total number of recorded offenses at the authorized bodies who conduct investigation during the reporting period .
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2019-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Цагдаагийн ерөнхий газар General Police department
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Ц.Дулмаа
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2018--
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_001V1, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_003V1, http://www.1212.mn/tablehttps://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_036V2s.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_002V2, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_010V1, https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_044V1, https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_036V4, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_046V1, https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_009V1