Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Нас баралтын ерөнхий коэффициент Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Нас баралтын ерөнхий коэффициент Death per 1000
2. Салбар Хүн ам Population
3. Дэд салбар Хүн амын ердийн хөдөлгөөн Regular movement of population
4. Тодорхойлолт Тухайн жилийн 1000 хүн тутамд ногдох нас баралтын тоог илэрхийлнэ. The death rate (also called the crude death rate) is the number of deaths per 1,000 population in a given year.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Хүн амын статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 25-ны өдрийн 01/149 тоот тушаал ) Methodology for Demographic statistics of population (Order ?01/149 of Chairperson of NSO on December 25, 2013)
6. Тооцох аргачлал Тухайн жилийн 1000 хүн тутамд ногдох нас баралтын тоог илэрхийлнэ. The death rate (also called the crude death rate) is the number of deaths per 1,000 population in a given year.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2010/01/01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж Бусад (бичих) Other (please specify)
10. Эх үүсвэр Хүн амын статистик Population statistics
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017/05/17
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0300_024V2