Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Төрөх үеийн хүйсийн харьцаа Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Төрөх үеийн хүйсийн харьцаа Sex ratio at birth
2. Салбар Хүн ам Population
3. Дэд салбар Хүн амын ердийн хөдөлгөөн Regular movement of population
4. Тодорхойлолт Тухайн жилийн амьд төрсөн 100 эмэгтэй хүүхэд тутамд ногдох амьд төрсөн эрэгтэй хүүхдийн тоог илэрхийлнэ. The sex ratio is the ratio of males to females in a given population, usually expressed as the number of males for every 100 females.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Хүн амын статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 25-ны өдрийн 01/149 тоот тушаал ) Methodology for Demographic statistics of population (Order ?01/149 of Chairperson of NSO on December 25, 2013)
6. Тооцох аргачлал Тухайн жилийн амьд төрсөн 100 эмэгтэй хүүхэд тутамд ногдох амьд төрсөн эрэгтэй хүүхдийн тоог илэрхийлнэ. The sex ratio is the ratio of males to females in a given population, usually expressed as the number of males for every 100 females.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1980--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж Бусад (бичих) Other (please specify)
10. Эх үүсвэр Хүн амын статистик Population statistics
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017--
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0300_032V1 ; http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0300_032V3