Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Их эмчийн тоо Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Их эмчийн тоо Number of physicians
2. Салбар Эрүүл мэнд Public health of population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Тухайн жилд байгаа их эмчийн тоог илэрхийлнэ. Number of physicians in a given year.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Main Health Statistics (Order 01/151 of Chairperson of NSO on November 18, 2009)
6. Тооцох аргачлал Тухайн жилийн их эмчийн тоог, мэргэжлээр, бүс, аймаг, нийслэлээр гаргана. The number of doctors per year, by profession, region, aimag and the capital.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1989-05-29
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Эрүүл мэндийн яамны статистик мэдээлэл Health statistic
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн М.Доржпагма
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017--
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_006V1, https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_006V3,https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_006V2