Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ХҮН АМЫН НАС БАРАЛТЫН ЗОНХИЛОХ ШАЛТГААН Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ХҮН АМЫН НАС БАРАЛТЫН ЗОНХИЛОХ ШАЛТГААН DEATHS, by classification of the leading causes
2. Салбар Эрүүл мэнд Public health of population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Тухайн жилийн нас баралтын зонхилох өвчний шалтгааныг хэлнэ. The leading cause of the deaths in the given year.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Main Health Statistics (Order 01/151 of Chairperson of NSO on November 18, 2009)
6. Тооцох аргачлал Тухайн жилд нас барсан хүний нийт тоонд хамгийн их хувийг эзлэх нас баралтын шалтгаанаар илэрхийлэгдэнэ. The death rate is the largest proportion of deaths in the total number of deaths per year.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2000-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Эрүүл мэндийн яам Ministry of Health
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн М.Доржпагам, Г.Урангоо
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-06-06
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_011V1, http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_027V1