Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Ажиллах хүчний оролцооны түвшин Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Ажиллах хүчний оролцооны түвшин Labour force participation rate
2. Салбар Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт, дундаж цалин Labour force, unemployment
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Ажиллах хүчний оролцооны түвшин нь хөдөлмөрийн насны хүн амын хэдэн хувийг ажиллах хүчин эзэлж байгааг харуулдаг үзүүлэлт юм. The labour force participation rate is the percentage of labour force in the working age population.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Хөдөлмөр эрхлэлтийн статистикийн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны дарга, ХНХ-ын сайдын 2019 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдрийн A-09/A-08 тоот тушаал) Methodology for Indicators of Labor Statistics (Order ? A-09/ A-08 Chairperson of NSO and Minister of Foreign Affairs 08 on January 17, 2019)
6. Тооцох аргачлал Ажиллах хүчний тоог хөдөлмөрийн насны хүн амын тоонд харьцуулж тооцно. Ажиллах хүчний оролцооны түвшин=Ажиллах хүч/Хөдөлмөрийн насны хүн ам*100% Labour force participation rate (LFPR): Ratio of the labour force to the working age population, expressed in percentages. Labour force participation rate = Labour force/Working age population*100%
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1992-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал, Жил Quarter, Annual
9. Хэмжих нэгж % %
10. Эх үүсвэр Ажиллах хүчний судалгаа Labour Force Survey
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Э.Гантуяа
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-08-15
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0400_018V1