Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ХОРТ ХАВДРААР НАС БАРАГЧИД, хүйс, аймаг, нийслэлээр Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ХОРТ ХАВДРААР НАС БАРАГЧИД, хүйс, аймаг, нийслэлээр Number of deaths per year in cancer by sex, province and capital
2. Салбар Хүн ам Population
3. Дэд салбар Жендер Gender
4. Тодорхойлолт Тухайн жилд хорт хавдараар нас барсан хүний тоог илэрхийлнэ Number of deaths per year in cancer
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Main Health Statistics (Order 01/151 of Chairperson of NSO on November 18, 2009)
6. Тооцох аргачлал Тухайн жилд хорт хавдараар нас барсан хүний тоог авна Take the number of people who have cancer in that year
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2005-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Суурин хүн амын жилийн эцсийн тайлан (ҮСХ), Хүн амын амбулаторийн өвчлөлийн тайлан (ЭМЯ), жил бүр тооцно. The year-end population report (RH), Population Outpatient Report (MOH) and year.
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2016-01-01
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_3300_048V1, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_013V1