Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Соёл, урлагын байгууллагын ажиллагчдын тоо Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Соёл, урлагын байгууллагын ажиллагчдын тоо Number of employees of cultural and art organizations.
2. Салбар Соёл, шинжлэх ухаан Science and culture
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Соёл, урлагийн (мэргэжлийн урлагийн байгууллага, соёлын төв (ордон), кино театр, суурин кино цэг, нүүдлийн кино цэг, музей, номын сан) байгууллагад ажиллаж байгаа бүх хүмүүсийг ажиллагчид гэж үзнэ. All employees working in arts and cultural organizations are considered employees.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Соёлын статистикийн үндсэн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/144 тоот тушаал ) Methodology for Main indicators of Cultural statistics (Order ?01/144 of Chairman of NSO on December 16, 2013)
6. Тооцох аргачлал Соёл урлагийн салбарт ажиллаж байгаа нийт ажиллагчдын тоогоор тодорхойлно. Number of employees working in the cultural sector is determined by the number of employees.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2004--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Боловсрол соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Ministry of education, culture, science and sports
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2016-04-12
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2002_010V1